Regulamin konkursu

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki, na jakich odbywa się konkurs o nazwie: „HASŁO REKLAMOWE”.

2. Organizatorem Konkursu jest Firma Handlowa TROKOS MARKET POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Gdów ul. Krakowska 409 woj. Małopolskie (32-420), KRS 0000418161, NIP: 683-20-79-274, Regon 122552452 (dalej „Organizator konkursu”).

3. „Uczestnik” to osoba, która zgłasza chęć uczestnictwa w Konkursie.

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza z jego strony akceptację postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia go z konkursu.

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201,poz. 1540 ze zm.).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady i zakres uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem portalu internetowego Facebook. Organizator informuje, że Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany, prowadzony, czy związany z serwisem Facebook. W związku z udziałem w Konkursie, Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne roszczenia wobec tego podmiotu.

3. Wszelkie informacje o Uczestniku zbierane lub udostępniane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu. W celu organizacji Konkursu na mocy stosownych umów, dane osobowe przekazane mogą być podmiotom współpracującym z Organizatorem.

4. Konkurs trwa od dnia 01.10.2021r. od momentu opublikowania posta konkursowego na profilu Delikatesy Market Point przez okres trzynastu dni, do dnia 13.10.2021r. do godziny 23:59. Nad prawidłowością przeprowadzenia  Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1.Uczestnikiem Konkursu może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej.

2. Posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

4. Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”) celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu wybrania hasła konkursowego zamieszczanego przez Uczestników w komentarzach pod postem konkursowym. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Celem Konkursu jest wybór hasła reklamowego promującego nowy sklep delikatesów Market Point.

2. Konkurs będzie przeprowadzony w serwisie Facebook.

3. Konkurs polega na dodaniu komentarza pod postem konkursowym. W treści komentarza Uczestnicy tworzą autorskie hasło reklamowe nowo powstałych delikatesów Market Point.

4. Konkurs trwa 13 dni – komentarze można zamieszczać do końca dnia 13.10.2021. do godziny 23:59.

5. Konkurs wygrywa osoba, która doda komentarz, w którym znajdzie się autorskie hasło reklamowe promujące nowy sklep delikatesów Market Point i zostanie wybrana przez powołaną Komisję Konkursową.

6. Wyniki Konkursu ogłaszane będą 1 dzień po zakończeniu przez Organizatorów konkursu tzn. w dniu  14.10.2021r. w poście na profilu Facebook delikatesów Market Point – https://www.facebook.com/marketpointpl

7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje także prawo do pozbawiania nagrody.

NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest bon jednorazowy o wartości 200 zł do wydania na zakupy w nowym sklepie, z wyłączeniem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Bon nie podlega wymianie na gotówkę ani wymianie na inne nagrody. W razie niewykorzystania całej wartości bonu, różnica nie podlega zwrotowi.

2. Wartość nagrody nie przekracza kwoty 300,00 zł brutto ustalonej na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z poz. zm.), a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.

3. Uczestnik, który został uznany za Zwycięzcę nagrody w Konkursie, zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej na profilu Facebook Delikatesy Market Point do dnia 18.10.2021r. do godziny 23:59 w celu ustalenia terminu odbioru nagrody. Dalszy kontakt ze Zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości prywatne na Facebooku.

4. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.

5. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Firma Handlowa TROKOS MARKET POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Józef Trojański, Katarzyna Szcześniak-Żak dostarczy Zwycięzcy instrukcje niezbędne do przejęcia nagrody.

6. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku kiedy:
– odmówi pisemnie przyjęcia nagrody
– nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

DANE OSOBOWE

1.Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

ZWROTY I REKLAMACJE

Nagroda nie podlega zwrotowi ani reklamacji.

OGÓLNE

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany lub okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.